INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.
o godzinie 9.00.
Uczniowie klas II-VIII z wychowawcami przechodzą do swoich sal.

Przedszkolaków i uczniów klasy I zapraszamy do sal wraz z rodzicami.
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki.

 

Autobus szkolny wyjeżdża z Grudzielca o godzinie 7.20.
 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021
godz. 9.00  PRZEDSZKOLE  I  KLASY  I - IV
godz. 9.30  KLASY  IV - VIII.

W dniu Rozpoczęcia Roku Szkolnego uczniowie przychodzą w maseczkach.

 

DZIECI  DOJEŻDŻAJĄCE  DO  SZKOŁY  AUTUBUSEM  SZKOLNYM  OBOWIĄZKOWO  MUSZĄ MIEĆ MASECZKĘ.

 

 

Harmonogram oddawania podręczników i książek z biblioteki

2019/2020

 

Jak pakować książki do wysyłki? | Producent Opakowań Kartonowych

WTOREK-16.06.2020r.

1.11.15-11.50 –KL.8- numery z dziennika od 1-8

2.11.50-12.20–KL.8- numery z dziennika od 9-15

3.12.20-12.50 –KL.7- numery z dziennika od 1-7

4.12.50-13.20 –KL.7- numery z dziennika od 8-13
 

ŚRODA-17.06.2020r.

1.11.00-11.30 KL.6-numery z dziennika od 1-7

2.11.30-12.00 KL.6-numery z dziennika od 8-13

3.12.00-12.30 KL.5-numery z dziennika od 1-8

4.12.30-13.00 KL.5-numery z dziennika od 9-16

5.13.00-13.30 KL.4-cała klasa
 

CZWARTEK-18.06.2020r.

1.10.45-11.05 – KL.3- cała klasa

2.11.05-11.30 – KL.2- cała klasa

3.11.30-12.00 – KL.1- cała klasa

 

KOMUNIKAT   BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Szanowni Rodzice,
W związku z komunikatem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku o możliwości uruchomienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Po zasięgnięciu opinii dyrektorów placówek oświatowych, którzy są w bezpośrednich kontaktach z rodzicami Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje, że nie przewiduje uruchomienia tych placówek od dnia 6 maja 2020 roku.
Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i w trosce o bezpieczeństwo  dzieci, rodziców, opiekunów, ale też personelu ostateczna decyzja o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie wynikała z bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie gminy i kraju.
O kolejnych decyzjach dotyczących otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 § 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin kształcenia na odległość określa:
 1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 5. możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania,
 6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodzicó w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 

 § 2

Postanowienia szczegółowe

 

 1. 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Szkole Filialnej w Grudzielcu,
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
  a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
 5. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 6. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
 7. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych na dzienniku elektronicznym LIBRUS,
 8. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 9. wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów  z  zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 10. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

 

 1. 2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 

 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje,
 4. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.  O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy internetu, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

 

 1. 3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 

 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania,
 2. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 45 minut,
 3. w ciągu jednego dnia może być maksymalnie 5 lekcji, łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
 4. każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe, sprawdziany i kartkówki w e-dzienniku przy dniu, w którym faktycznie lekcja ma się odbyć.

 

 

 1. 4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 2. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 2 dni wcześniej,
 3. obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarni i on-line),
 4. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne.

 

 1. 5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

        

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 2. każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do dyrektora szkoły wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa w terminie do 3 dni od wejścia w życie poniższego regulaminu.

 

 1. 6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 

 1. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,
 2. nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje za co w danym tygodniu uczeń może być oceniony,
 3. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku  z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i internetu w wyznaczonym czasie,
 4. nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej platformie, zobowiązany jest do załączenie informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej    wykonanie  (wysłanie  załącznika,   zdjęcia, czy odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego),
 5. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 7 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
 6. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 7. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej  formy  zaliczenia  (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 8. uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,
 9. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.

 

 1. 7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 

 1. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły)

 § 3

Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganinie informuje, że wszystkie dzieci zostały przyjęte do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bieganinie i Szkoły Filialnej w Grudzielcu.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikającaz konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

WAŻNE:

Dyrektor szkoły informuje, że od 16 marca do 25 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły zostają objęci kwarantanną domową w związku z podjętą przez premiera decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych.
Natomiast w czwartek 12 marca 2020 r. i piątek 13 marca 2020 r. będą odbywały się opiekuńczo-wychowawcze dla zdrowych dzieci.

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w czwartek 13 lutego 2020 r.
o godzinie 16.30.

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w poniedziałek 21 listopada 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.00
dla klas IV - VIII o godz. 17.00.

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w poniedziałek 16 września 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.30
godz. 17.00 zebranie ogólne
dla klas IV - VIII o godz. 17.30

 

 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

8.00 - Msza  Święta

8.45 - Uroczyste  Rozpoczęcie  Roku  Szkolnego

 

 

 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO 

8.00 - MSZA ŚWIĘTA

8.45 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w czwartek 9 maja 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.00
dla klas IV - VIII o godz. 16.30

 

 

ROK SZKOLNY 2016/17

Kliknij, aby pobrać.......


Kliknij na nazwę, aby pobrać...

 

Jak liczymy średnią ważoną - prezentacja PPSX

 

 

Arkusz kalkulacyjny do obliczania ocen śródrocznych i rocznych.xls

                                                                                   arkusz działa prawidłowo w Office 2007