Komunikat o błędzie

 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc:3882) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc:3882) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc:3882) in drupal_send_headers() (line 1503 of /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc:3882) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc:3882) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc:3882) w drupal_send_headers() (linia 1503 z /home/infonetsc/ftp/szkola-bieganin2/includes/bootstrap.inc).

Komunikaty

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.
o godzinie 9.00.
Uczniowie klas II-VIII z wychowawcami przechodzą do swoich sal.

Przedszkolaków i uczniów klasy I zapraszamy do sal wraz z rodzicami.
Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki.

 

 

Spis powszechny 1.jpg

 

Rachmistrzynie Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w Gminie Raszków:
http://www.raszkow.pl/asp/rachmistrzynie-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,2,artykul,1,4537


Spis powszechny 222.jpg

 


UWAGA KONKURS MATEMATYCZNY

Kiedy: 10.05.2021 r. (poniedziałek, godz.8:00)

Kto: klasy 4-8

Do kiedy zgłoszenia: do 06.05.2021 r. (do godz.12:00)

Jak zgłosić swoją kandydaturę: przez dziennik

Na czym polega konkurs: rozwiązanie zadań w formie testu jednokrotnego wyboru, online.

Koordynator: Katarzyna Ciupka

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

Pliki do pobrania...
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

 

Autobus szkolny wyjeżdża z Grudzielca o godzinie 7.20.
 

 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2020/2021
godz. 9.00  PRZEDSZKOLE  I  KLASY  I - IV
godz. 9.30  KLASY  IV - VIII.
W dniu Rozpoczęcia Roku Szkolnego uczniowie przychodzą w maseczkach.

 

DZIECI  DOJEŻDŻAJĄCE  DO  SZKOŁY  AUTUBUSEM  SZKOLNYM  OBOWIĄZKOWO  MUSZĄ MIEĆ MASECZKĘ.


bezpieczny powrot ucz.jpg

wskazowki dla rodzica.jpg


Harmonogram oddawania podręczników i książek z biblioteki

2019/2020

 

Jak pakować książki do wysyłki? | Producent Opakowań Kartonowych

WTOREK-16.06.2020r.

1.11.15-11.50 –KL.8- numery z dziennika od 1-8

2.11.50-12.20–KL.8- numery z dziennika od 9-15

3.12.20-12.50 –KL.7- numery z dziennika od 1-7

4.12.50-13.20 –KL.7- numery z dziennika od 8-13
 

ŚRODA-17.06.2020r.

1.11.00-11.30 KL.6-numery z dziennika od 1-7

2.11.30-12.00 KL.6-numery z dziennika od 8-13

3.12.00-12.30 KL.5-numery z dziennika od 1-8

4.12.30-13.00 KL.5-numery z dziennika od 9-16

5.13.00-13.30 KL.4-cała klasa
 

CZWARTEK-18.06.2020r.

1.10.45-11.05 – KL.3- cała klasa

2.11.05-11.30 – KL.2- cała klasa

3.11.30-12.00 – KL.1- cała klasa

 

Zarządzenie Nr 5

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieganini z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Szkole Filialnej w Grudzielcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z  późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządza się, co następuje

§1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Szkole Filialnej w Grudzielcu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Szkole Filialnej w Grudzielcu                            są prowadzone z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Bieganinie oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Szkole Filialnej w Grudzielcu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

KOMUNIKAT   BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Szanowni Rodzice,
W związku z komunikatem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku o możliwości uruchomienia działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Po zasięgnięciu opinii dyrektorów placówek oświatowych, którzy są w bezpośrednich kontaktach z rodzicami Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje, że nie przewiduje uruchomienia tych placówek od dnia 6 maja 2020 roku.
Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i w trosce o bezpieczeństwo  dzieci, rodziców, opiekunów, ale też personelu ostateczna decyzja o otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych będzie wynikała z bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie gminy i kraju.
O kolejnych decyzjach dotyczących otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kształcenia na odległość określa:
 1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
 2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
 3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
 4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
 5. możliwość modyfikacji szkolnego  zestawu programów nauczania,
 6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
 7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

 § 2

Postanowienia szczegółowe

 1. 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

 

 1. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
 2. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Szkole Podstawowej w Bieganinie, Szkole Filialnej w Grudzielcu,
 3. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
 4. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów  udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
  a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej                                 i Polskiego Radia,
 5. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
 6. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
 7. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów pomocniczych na dzienniku elektronicznym LIBRUS,
 8. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
 9. wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
 10. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

 

 1. 2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

 

 1. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
 2. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane  do dyrektora szkoły,
 3. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje,
 4. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
 5. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
 6. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy.  O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
 7. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
 8. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
 9. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy internetu, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

 

 1. 3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

 

 1. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
  w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania,
 2. zadania z poszczególnych przedmiotów powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 45 minut,
 3. w ciągu jednego dnia może być maksymalnie 5 lekcji, łącząc naprzemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
 4. każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe, sprawdziany i kartkówki  w e-dzienniku przy dniu, w którym faktycznie lekcja ma się odbyć.

 

 1. 4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
 2. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy uczniów – sprawdzian 7 dni wcześniej, inne formy minimum na 2 dni wcześniej,
 3. obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarni  i on-line),
 4. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne.

 

 1. 5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

        

 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia, i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość,
 2. każdy nauczyciel korzystający z e-podręczników lub e-zasobów, zobowiązany jest przesłać taką informację do dyrektora szkoły wraz z podaniem nazwy e-podręcznika, autora oraz wydawnictwa w terminie do 3 dni od wejścia w życie poniższego regulaminu.

 

 1. 6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
  i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
  w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

 

 1. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac i sprawdzać jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,
 2. nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informacje za co w danym tygodniu uczeń może być oceniony,
 3. każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku  z odpowiednim wyprzedzeniem (sprawdzian na 7 dni przed, a pozostałe formy na 2 dni przed), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i internetu w wyznaczonym czasie,
 4. nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej platformie, zobowiązany jest do załączenie informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej    wykonanie  (wysłanie  załącznika,   zdjęcia, czy odłożenie do teczki w celu dostarczenia do szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego),
 5. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 7 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
 6. uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,
 7. uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej  formy  zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
 8. uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,
 9. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy. W danym dniu może być tylko jeden sprawdzian, jedna kartkówka, czy inny sposób przeprowadzenia oceniania całej klasy.

 

 1. 7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:

 

 1. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły)

 § 3

Postanowienia końcowe

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieganinie informuje, że wszystkie dzieci zostały przyjęte do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bieganinie i Szkoły Filialnej w Grudzielcu.

 

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

WAŻNE:

Dyrektor szkoły informuje, że od 16 marca do 25 marca 2020 r. uczniowie naszej szkoły zostają objęci kwarantanną domową w związku z podjętą przez premiera decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych.
Natomiast w czwartek 12 marca 2020 r. i piątek 13 marca 2020 r. będą odbywały się opiekuńczo-wychowawcze.

 

 

 

Profilaktyka i działania zapobiegające
rozprzestrzenianiu się koronawirusa

MEN wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotuje rekomendacje dla dyrektorów szkół,
jak postępować w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego. Zasady bezpieczeństwa MEN przypomni także kuratorom oświaty
.

Szef MEN przypomina, że jeżeli w jakiejś szkole/przedszkolu występuje sytuacja, która z punktu widzenia dyrektora bądź samorządu terytorialnego może budzić podejrzenia, to także i dziś dyrektor ma prawo podjąć kroki, które zapobiegną na przykład rozszerzeniu się infekcji. Dzieci chore nie powinny chodzić do szkoły lub do przedszkola, bo mogą być źródłem zarażenia. MEN na stronie zamieścił komunikat przypominający zasady higieny, zasadę niechodzenia osób chorych do szkoły czy do pracy, ale także postulujący, aby nie organizować wycieczek
w stronę tych części świata, gdzie choroba już się pojawiła.

Działania profilaktyki wczesnej:

 1. Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych
   i edukacyjnych (warunki techniczne – właściwa sprawność i ilość sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych;
  właściwy plan higieny  i jego egzekwowanie; bezpieczeństwo zdrowotne żywności);
 2. Edukacja dzieci w zakresie:
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów w klasach I – III (podnoszenie, opuszczanie deski sedesowej, spuszczanie wody),
 • prawidłowego mycia rąk,
 • mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk przed posiłkami,
 • prawidłowego zachowania się przy stole,
 • zakazu obgryzania paznokci,
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa  w jednorazową chusteczkę;
 1. Współpraca z rodzicami w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi  u 2-3% osób chorych.
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).
ZALECENIA
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką                                           
   – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody,
a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.
Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha,
wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem.
Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin,
pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań
w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Zaleca się kontaktowanie z najbliższą Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

800 190 590 numer infolinii  Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

112 – Telefon Alarmowy

999 – Pogotowie Ratunkowe

FB_IMG_1582791939667 (1).jpg

 


rekrutacja111.jpg

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pobierz plik...


Zebrania z rodzicami odbędą się 
w czwartek 13 lutego 2020 r.

o godzinie 16.30.

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w poniedziałek
 21 listopada 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.00

dla klas IV - VIII o godz. 17.00.

 

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w poniedziałek
 16 września 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.30

godz. 17.00 zebranie ogólne
dla klas IV - VIII o godz. 17.30

 

 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2019/2020

8.00 - Msza Święta

8.45 - Uroczyste  Rozpoczęcie  Roku  Szkolnego

 

 

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO

8.00 - Msza Święta

8.45 - Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w cz
wartek 9 maja 2019 r.
dla klas I-III o godz. 16.00
dla klas IV - VIII o godz. 16.30

 

Zebrania z rodzicami odbędą się 
w środę 13 lutego 2019 r.

dla Oddziału Przedszkolnego i klas I-III o godz. 16.00
dla klas IV - VIII o godz. 16.45

 

 

 

 


Pobierz pliki...
Plik 1
Plik 2
Plik 3
Plik 4


Zebranie z rodzicami dla klas IV-VIII odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 17.00

dla oddziału przedszkolnego 20 listopada 2018 r. o godz. 16.00

dla klasy I   26 listopada 2018 r. o godz. 17.30

dla klas II-III    26 listopada 2018 r. o godz. 18.00

 

18 września 2018 r. o godz. 17.00
odbędą się zebrania z rodzicami.

 

 

ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  - 03.09.2018 r.
GODZ. 9.00 - MSZA  ŚW.
GODZ. 9.30 - UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

 

 

 

 

 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

odbędzie się 22 czerwca 2018 r.
ok godz. 8.30

o godz. 8.00 Msza Święta

 
26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00
odbędą się zebrania z rodzicami

 

 

INFORMACJA

W dniach  19-21.03.2018 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły:

- poniedziałek  19.03.2018 r. 

                        - 3 pierwsze lekcje

                        - od godz. 11.00 nauka rekolekcyjna w kościele w Skrzebowej

- wtorek  20.03.2018 r.

                        - 3 pierwsze lekcje

                        - od godz. 11.00 nauka rekolekcyjna w kościele w Skrzebowej
- środa  21.03.2018 r.

- 3 pierwsze lekcje

                        - od godz. 11.00 nauka rekolekcyjna w kościele w Skrzebowej.

Prosimy, w miarę możliwości, o dowiezienie  dzieci do kościoła.

Po rekolekcjach uczniowie wracają do domów.

Dzieci, które nie będą brały udziału w rekolekcjach zostają w szkole na zajęciach.
 

 

 

 

 

 

 

23 listopada 2017 r. o godz. 17.00
odbędą się zebrania z rodzicami.

 

 

 

 

14 września 2017 r.   

o godz. 18.00

 

odbędą się    

 

zebrania z rodzicami.

 

 

 

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018
odbędzie się 4 września 2017 r.
Msza Święta o godz. 8.30,
po Mszy Rozpoczęcie ok godz. 9.15

 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 23 czerwca 2017 r.
godzinie 8.30. 
Następnie Msza Święta ok godziny 9.30.
W tym dniu przyjazd autobusu bez zmian.
Odjazd ze szkoły ok godziny 11.20.

 

 

25 kwietnia 2017r.
o godz. 17.00

odbędą się zebrania
z rodzicami

 

      DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
                        W BIEGANINE

   zaprasza na zapisy  do oddziału przedszkolnego
                   na rok szkolny 2017/2018,
    które  rozpoczną się
od 28 marca 2017roku

       Wnioski zapisu dziecka można pobierać
    w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00

         Zwrot  wniosków do 11 kwietnia 2017 r.
                  w sekretariacie szkoły.

 


            SZKOŁA PODSTAWOWA W BIEGANINIE

          SERDECZNIE ZAPRASZA UCZNIÓW KL.III

                         WRAZ Z RODZICAMI

                            NA

                 ,,DRZWI OTWARTE”

                W ŚRODĘ 22.03.2017 ROKU

                     NA GODZ.  12.30 !!!

 

DROGI UCZNIU:

-SPOTKAJ SIĘ Z DYREKTOREM SZKOŁY,

-ZWIEDŹ SZKOŁĘ ZE STARSZYMI KOLEGAMI,

-POZNAJ SWOICH PRZYSZŁYCH NAUCZYCIELI,

-POCZUJ ATMOSFERĘ SZKOŁY.

 

 


 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2017/18

 

Pliki do pobrania......

Załącznik 1
Z
ałącznik 2
Z
ałącznik 3
Z
ałącznik 4
Z
ałącznik 5
Z
ałącznik 6


 

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

Kliknij w link, aby pobrać......


Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego

 

 


15 września 2016 r.
o godz. 16.00 

w Szkole Podstawowej w Bieganinie
odbędzie się zebranie z rodzicami.

                           ZAPRASZAMY!

 

 


                                                        

DRODZY UCZNIOWIE,

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE
ROZPOCZNIE SIĘ MSZĄ ŚW.

1 WRZEŚNIA 2016 R. O GODZINIE 9.00.

PO MSZY ŚW.  O GODZINIE 10.00
SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS.

Z A P R A S Z A M Y !


 

SZKOŁA PODSTAWOWA  W BIEGANINE

        zaprasza na zapisy  do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017.
Od 7 marca 2016 r.  odbywać się będą zapisy.

Wnioski zapisu dziecka można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00-15.00
Zwrot  wniosków do 31 marca 2016 r. w sekretariacie szkoły.


W dniach  14-16.03.2016 r. odbędą się
rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły:
  -poniedziałek  14.03.2016 r. , wtorek 15.03.2016 r., środa 16.03.2016 r.
zajęcia w szkole odbywają się  do godziny 10.35

- od godz. 11.00 nauka rekolekcyjna w kościele w Skrzebowej

 


DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE 
I  UCZNIOWIE ZAPRASZAJĄ  RODZICÓW 
NA  JASEŁKA  I  KONCERT  KOLĘD

16 grudnia 2015 roku o godz. 16.00      

 


  24  listopada 2015 r.
o godz. 17.00 

w Szkole Podstawowej w Bieganinie
odbędzie się zebranie z rodzicami.

                           ZAPRASZAMY!

     


                                                                                 

 15 września 2015 r. o godz. 17.30 

w Szkole Podstawowej w Bieganinie
odbędzie się zebranie z rodzicami.

ZAPRASZAMY!

     


INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE
ROZPOCZNIE SIĘ MSZĄ ŚW.

1 WRZEŚNIA 2015 R. O GODZINIE 9.00

Z A P R A S Z A M Y !

 


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2015/16


28 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania
z rodzicami

 

 

  OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Bieganinie
na rok szkolny 2015/2016
w dniach od 10-15 kwietnia 2015r.

Wniosek o przyjęcie kandydata do odbioru
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły:
www.spbieganin.pl

pobierz tutaj...


DYŻURY  DLA  RODZICÓW 

 W GODZINACH OD  1500  DO  1600

19  MARCA  2015 R.

21  MAJA  2015 R.


OGŁOSZENIE!!!

„ Odmów sobie jednej słodyczy, by uszczęśliwić nią   Dzieci z Domu Dziecka”

…..a my –uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieganinie przyłączyliśmy się do akcji zorganizowanej ( już kolejny raz ) przez SOŁTYS WSI BIEGANIN  –p. Wiesława Lis

                           Liczymy na to, że każdy uczeń podaruje słodki upominek dla kolegi i koleżanki z pleszewskiego DOMU DZIECKA!

Dary można składać u wychowawców  do 4 grudnia br.

 

19 listopada 2014 roku odbędą się zebrania z rodzicami

godz. 18.15 w klasach

godz. 19.00 zebranie ogólne

 

OGŁOSZENIE!!!

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM BIBLIOTEK SZKOLNYCH!

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM OGŁASZAMY

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW  KLAS I-III

NT.: CZEGO NIE LUBI KSIĄŻKA?

FORMA PRACY DOWOLNA.

ORAZ KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI

NT.: WIERSZ O BIBLIOTECE…

PRACE PROSIMY SKŁADAĆ

u p.K.KUCZYŃSKIEJ do 7 LISTOPADA 2014 r.

 

OGŁOSZENIE!!!

One potrzebują naszej pomocy…

SAMORZĄD SZKOLNY WRAZ Z NAUCZYCIELEM PRZYRODY -  p. KATARZYNĄ MACIEJEWSKĄ- OGŁASZA ZBIÓRKĘ KARMY  DLA PSÓW ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.

KARMA: (makarony, ryż, kasza, sucha karma, karma w puszkach) ,

ŚRODKI NIEZBĘDNE DO CZYSTOŚCI: (płyny do naczyń, szampony, miski ,koce, kołdry ).

Zima to najtrudniejszy okres dla psów przebywających w schroniskach. Zwierzęta marzną i czekają na odrobinę uwagi ze strony człowieka. Wszystkie z nich to ofiary ludzkiej nieodpowiedzialności. Dlatego też postanowiliśmy im pomóc ! Jest ku temu okazja-październik to miesiąc dobroci dla zwierząt!

Zwracamy się do Was z prośbą, abyście przyłączyli się do naszej zbiórki. Pokarm prosimy przynosić do naszej szkoły . Po zakończeniu akcji(ok. 07.11.2014 r.)  zostanie on zawieziony do SCHRONISKA.

 

 

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BIEGANINIE 
ROZPOCZNIE SIĘ MSZĄ ŚW.

1 WRZEŚNIA 2014R. O GODZ.900

 

ZAPRASZAMY!

 


 

 

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015


UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ
27 CZERWCA 2014 r.

O GODZ. 8.30 - MSZA ŚWIĘTA, O 9.00 - ZAKOŃCZENIE


 

REKRUTACJA- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Terminy rekrutacji

Rekrutacja

przedszkolaki_logo.jpg

 


 OGŁOSZENIE !!!

Rok 2013 uchwałą Sejmu RP VII kadencji z 7 grudnia 2012 r. 
ogłoszony został ROKIEM JULIANA TUWIMA.

Dnia 10 grudnia  ( wtorek ) odbędzie się w naszej szkole spotkanie

 pt.,, TUWIM TU I TERAZ….”.

 

 Zapraszamy wszystkich gorąco ,mimo zimowej aury,na godzinę 16.00.
Uczniowie klas I-VI będą się zmagać z poezją Juliana Tuwima
w ramach konkursu recytatorskiego.  

Na spotkaniu przedstawimy również sylwetkę poety
oraz najważniejsze fakty z jego twórczości.

 

ZAPRASZAMY UCZNIÓW I RODZICÓW!


                       

           MIKOŁAJKI TUŻ,TUŻ……

 

…..a my –uczniowie Szkoły Podstawowej w Bieganinie
przyłączyliśmy się do akcji zorganizowanej ( już kolejny raz )
 przez SOŁTYS WSI BIEGANIN – p. Wiesławę Lis.
„ Odmów sobie jednej słodyczy,
by uszczęśliwić nią Dzieci z Domu Dziecka”

tak brzmi hasło, które przyświeca tegorocznej akcji.

Prosimy Rodziców o przyłączenie się do akcji.
Dary zbieramy do 6 grudnia br. w szkole.

Mamy nadzieję, że każdy uczeń podaruje słodki upominek
dla kolegi i koleżanki z pleszewskiego DOMU DZIECKA!


 

 

 

 

DYŻUR DLA RODZICÓW  GODZ. OD 15.00 DO 16.00

 16 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

19 MARCA 2014 r.

22 MAJA 2014 r.

  

 


 

 

 

 

 

 

 

2 WRZEŚNIA 2013 R.

MSZA ŚW. GODZ. 9.00
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/14  O GODZ. 9.45

 


WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK SZKOLNY 2013/14

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14